Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z dnia 02.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z dnia 02.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżeciegminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.2. Projekt uchwały - zmiany wpf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.3. Projekt uchwały - regulamin utrzymaniaczystości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.4. Projekt uchwały - szczegółowy sposób izakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.5. Projekt uchwały - zmiana regulaminu BramyWodnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.6. Projekt uchwały - zmiana regulaminu BasztyKłodzkiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.7. Projekt uchwały - zmiana regulaminu BasztyRycerskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.8. Projekt uchwały - regulamin wieży naJagodnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - Projekt uchwały - nadanienazwy ulicy w Starej Bystrzycy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - Projekt uchwały - określeniegórnych stawek opłat za odbieranie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2020

Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - góra parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwoleniena opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystościciekłych
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie nawywóz nieczystości ciekłych"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacacji ustaleń zmiany Studium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2020 z dnia 28.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2020 dnia 28.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy Pl. Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz nr 5/2020 z dnia 28.01.2020,zarządzenie ne.0050.23.2020 z dn.28.01.2020, w sprawie : najmu w drodze bezprzetargowej garażu wraz z gruntem o pow.17,70 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy 95a/1a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2020 dnia 28.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy Pl. Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt zmiany Studium dz. 194_3 obr. Zacisze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany Studium_ dz. nr 194_3 obr.Zacisze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.01.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Nowym Waliszowie na działce nr 967.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.01.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Nowym Waliszowie na działce nr 967.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z dnia 23.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2020 dnia 23.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2020 z dnia 24.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej 10 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany Studium dz. 194_3 obr. Zacisze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza oddz. na środowisko_Zmiana Studium dz.194_3 Zacisze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 3-3A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z dnia 09.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.492.2019 z dnia 30.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019r. cd.

poprzednia ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... następna