Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z dnia 02.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z dnia 02.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżeciegminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.2. Projekt uchwały - zmiany wpf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.3. Projekt uchwały - regulamin utrzymaniaczystości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.4. Projekt uchwały - szczegółowy sposób izakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.5. Projekt uchwały - zmiana regulaminu BramyWodnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.6. Projekt uchwały - zmiana regulaminu BasztyKłodzkiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.7. Projekt uchwały - zmiana regulaminu BasztyRycerskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.8. Projekt uchwały - regulamin wieży naJagodnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - Projekt uchwały - nadanienazwy ulicy w Starej Bystrzycy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - Projekt uchwały - określeniegórnych stawek opłat za odbieranie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2020

Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - góra parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwoleniena opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystościciekłych
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie nawywóz nieczystości ciekłych"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacacji ustaleń zmiany Studium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2020 z dnia 28.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2020 dnia 28.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy Pl. Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz nr 5/2020 z dnia 28.01.2020,zarządzenie ne.0050.23.2020 z dn.28.01.2020, w sprawie : najmu w drodze bezprzetargowej garażu wraz z gruntem o pow.17,70 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy 95a/1a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2020 dnia 28.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy Pl. Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt zmiany Studium dz. 194_3 obr. Zacisze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany Studium_ dz. nr 194_3 obr.Zacisze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.01.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Nowym Waliszowie na działce nr 967.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.01.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Nowym Waliszowie na działce nr 967.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z dnia 23.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2020 dnia 23.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2020 z dnia 24.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej 10 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany Studium dz. 194_3 obr. Zacisze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza oddz. na środowisko_Zmiana Studium dz.194_3 Zacisze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 3-3A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z dnia 09.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.492.2019 z dnia 30.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019r. cd.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna