Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2017 09:24 Zapytanie ofertowe - Bankowa obsługa budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka i gminnych jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych, gminnych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego.
18.11.2016 14:58 Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
18.11.2016 14:56 Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
18.11.2016 14:45 Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
05.09.2016 10:06 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego"
23.08.2016 09:48 WTiKF Gmina Bystrzyca Kłodzka zaprasza do składania ofert na dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
08.08.2016 13:46 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek nr: 1/434, 417, 431, 432, 433/2, 433/3 - AM-5, obręb Centrum, nr 116 - AM-1, obręb Zacisze.