Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2017 12:16 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej UP 6733.5.2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wszczęcia postąpowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 20kV polegającej na posadowieniu złącza kablowego SN oraz ułożeniu dwóch nowych odcinków linii kablowej SN 20kV do projektowanego złącza SN będących wcinką w istniejącą linię kablową K-852 i dwóch nowych odcinków linii kablowej SN 20 kV do projektowanego złącza SN będących wcinką w istniejąca linię kablową K-882, w Białej Wodzie na dz. nr 1/109 i 13/6.
31.03.2017 14:43 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr UP 6733.4.2017.ICP z dnia 31.03.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. odbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą na dz. nr 23/2 w Nowej Łomnicy
29.03.2017 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr UP 6733.3.2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji tranformatorowej oraz przebudowie sieci SN i nN w Wilkanowie na działkach nr 307/2, 312, 306, 315, 314/3
28.03.2017 12:01 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające że została wydana Decyzja nr I-P-16/17 z dnia 16.03.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Międzyleśnej , pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej na działce nr 234/6 obręb Niedźwiedna w granicach terenów zamkniętych.
22.03.2017 11:53 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
22.03.2017 11:50 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
21.03.2017 15:00 OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 20.03.2017 roku w sprawie zmiany nazw części ulic w Bystrzycy Kłodzkiej.
14.03.2017 13:31 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr UP.6733.1.2017 z dnia 13.03.2017 r. o wydaniu decyzji nr ICP-4/2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie powiązania kablowego SN pomiędzy liniami SN L-841 oraz L-992 pomiędzy miejscowościami Paszków i Starkówek na działkach nr 75, 79, 113, 50, 53, 38 w Paszkowie i na działkach nr 171, 16/1 w Starkówku
06.03.2017 13:55 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr UP.6733.24.2016 z dnia 01.03.2017 r. o wydaniu decyzji nr ICP-3/2017 ustalającej lokalizacje celu publicznego polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Stara Łomnica 66, na działkach nr 213, 214, 617.
02.03.2017 11:59 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice i Piaskowice” przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1 2 3 4 5 6 następna