Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2021 13:23 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.63.2021.WB
06.04.2021 14:34 Informacja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. dyskusji publicznej w dn. 09.04.2021 r. nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł. dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie, oraz prognozy oddziaływania na środowisko
30.03.2021 08:19 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebrana w postępowaniu administracyjnym dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
22.03.2021 09:18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 274/4 obręb Pławnica, gm. Bystrzyca Kłodzka”.
16.03.2021 14:05 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.23.2021.MM
15.03.2021 10:54 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów II o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1 w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka.
15.03.2021 10:48 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów I o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1 w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka.
11.03.2021 10:19 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie dz. nr 326/3
09.03.2021 11:29 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.28.2021.AG
02.03.2021 12:54 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji paneli fotowoltaicznych „Stara Bystrzyca PV” o mocy 5MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w miejscowości Stara Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, na dz. ewid. nr 320/2 i cz. dz. ewid. nr 313/2”.

1 2 3 4 5 6 następna