Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2019 11:41 Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego z dnia 13.03.2019
06.03.2019 10:18 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01.03.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wymianie wieżowych stacji tansformatorowych 20.0,4 kV: WBK 86123, WBK 86124 oraz skablowanie odcinka linii napowietrznej 20 kV L-861 w Ponikwie na dz. nr 352/53, 326/3, 328, 329, 351/52
20.02.2019 17:03 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowych
13.02.2019 07:58 Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka, położonego w rejonie linii kolejowej i basenu miejskiego oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium.
07.02.2019 11:21 Ogłoszenie o zatrudnieniu kierowcy
05.02.2019 10:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Udrożnienie dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej".
21.01.2019 09:52 Obwieszczenie Burmistrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "PLAY" w Nowym Waliszowie na dziłace 967.
07.01.2019 11:56 Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego - Stara Bystrzyca
31.12.2018 12:31 Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodzka dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2025
28.12.2018 09:03 Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego - Długopole Dolne

1 2 3 4 5 6 następna