Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2019 17:03 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowych
13.02.2019 07:58 Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka, położonego w rejonie linii kolejowej i basenu miejskiego oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium.
07.02.2019 11:21 Ogłoszenie o zatrudnieniu kierowcy
05.02.2019 10:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Udrożnienie dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej".
21.01.2019 09:52 Obwieszczenie Burmistrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "PLAY" w Nowym Waliszowie na dziłace 967.
07.01.2019 11:56 Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego - Stara Bystrzyca
31.12.2018 12:31 Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodzka dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2025
28.12.2018 09:03 Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego - Długopole Dolne
19.12.2018 10:32 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Udrożnieniu dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej"
03.12.2018 15:09 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji Nr ICP-18/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oświetlenia drogowego w Marianówce na działkach nr 24dr i 78/1.

1 2 3 4 5 6 następna