Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2019 14:56 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześć obrębu Szczawina oraz cześć obrębu Stara Łomnica, gmina Bystrzyca Kłodzka
16.05.2019 14:14 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.05.2019 nr WR.ZUZ.4.421.92.2019.AK
16.05.2019 12:59 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki – Długopole Zdrój".
16.05.2019 11:41 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - WR.ZUZ.4.421.92.2019.AK
15.05.2019 16:04 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej
15.05.2019 16:00 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej
08.05.2019 11:22 Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -nr WR.ZUZ.4.421.81.2019.TD
07.05.2019 11:48 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia Gminie Bystrzyca Kłodzka pozwolenia wodnoprawnego
30.04.2019 12:06 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej Un=20kV, wymianie istniejącego słupa sieci napowietrznej SN, demontażu słupów i sieci napowietrznej SN w Ponikwie na działkach nr 352/53, 326/3, 328, 329, 351/52 w ramach plnowanej inwestycji: Długopole Zdrój - wymiana wieżowych stacji transformatorowych 20.04 kV: WBK 86123, WBK 86124 oraz skablowanie odcinka linii napowietrznej 20 kV L-861
04.04.2019 15:38 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium

1 2 3 4 5 6 następna