x 
Drukuj
Krzysztof Kuczek 19.07.2017 15:17

Komunikat ws. zmiany nazw ulic na terenie Bystrzycy Kłodzkiej

­

Bystrzyca Kłodzka, dn. 18.07.2017 r.

Komunikat związany ze zmianą nazw ulic na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.

Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej na sesji w dniu 31 maja 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Bystrzyca Kłodzka, tj. uchwałę nr XLI/335/17, na mocy której zmieniono dotychczasowe nazwy ulicy:

-       ul. Juliana Leńskiego zmieniono na ul. Miodową,

-       ul. Karola Świerczewskiego zmieniono na ul. Willową.

Uchwała weszła w życie z dniem 22 czerwca br. i została podjęta na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na podstawie art. 5 ust. 1 w/w ustawy „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”. Istotną informacją jest również to, że na podstawie art. 5 ust. 2 w/w ustawy „zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”. Zatem nie ma konieczności zmiany zarówno dokumentów tożsamości, czyli np. dowodu osobistego jak również dokumentów takich jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu.
 

W związku ze zmianą nazwy ulic na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, mieszkańcy w/w ulic powinni wykonać następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej – należy zgłosić zmianę adresu w odpowiedniej formie bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym za 2016 r.),

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych w odpowiedniej formie bezpośrednio do ZUS-u,

3. Dostawcy mediów (np. gazu, energii elektrycznej) z wyłączeniem  dostawcy usług w zakresie wody i kanalizacji tj. ZWiK Sp. z o.o. – osoby będące klientami odpowiedniego dostawcy mediów (nie dotyczy klientów ZWiK Sp. z o.o.) powinny zmianę danych adresowych dokonać w odpowiedniej formie bezpośrednio do dostawcy mediów,

4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – zakład zmianę adresu naniesie z urzędu poprzez przygotowanie aneksu do umowy.

5. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.

6. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w odpowiedniej formie pisemnej.
 

Zgłoszenie zmian w zakresie zmiany nazwy ulicy do Sądu Rejonowego w Kłodzku, V Wydziału Ksiąg Wieczystych jak również Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kłodzku (ewidencja gruntów i budynków) nastąpi z urzędu. Czynności te zostaną potwierdzone wysłaniem stosownego zawiadomienia na adres domowy. W tym zakresie nie jest konieczny kontakt osobisty z tymi instytucjami.
 

W związku z dokonanymi zmianami nazw ulic, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zwraca się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych na w/w ulicach o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym budynku. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również aktualną nazwę ulicy.

Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie.

Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb typu Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne itp.

Informacja przeznaczona do umieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Komunikat ws. zmiany nazw ulic na terenie Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.07.2017
Data publikacji:19.07.2017 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.07.2017 15:17 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Kuczek)