Ewa Michalska 27.01.2020 09:24

Wykaz nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.01.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 27.01.2020r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. urzędu  pok.304, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

EM/EM


 

W Y K A Z   nr  3/2020

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Gorzanów ul. Młyńska 2 

    działka nr 792 (AM 1) o pow. 958m2 – udział 17,42 % -83,271m2

                                               Księga wieczysta – SW1K/00089048/4

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży -lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym składający się z: pokoju, kuchni (46,30m2), wc (0,90m2) na I piętrze, pokoju (9,60m2) na parterze, pomieszczenia strychowego nr 308 (22,10m2) na poddaszu-I poziomie. Łączna powierzchnia 78,90m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych  budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym  17,42%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 737).

 

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    53.600,-zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : brak, aktualny sposób użytkowania – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 65), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              09 marca 2020r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 17 lutego 2020 r.

 

 

 

EM/EM

 

 


 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.01.2020
Data publikacji:27.01.2020 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.01.2020 09:24 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)