Ewa Michalska 25.11.2019 13:32

Wykaz nr 37 /2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 (piwnicy ) położonego w budynku niemieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.11.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  37 /2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 (piwnicy ) położonego w budynku niemieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli  lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady    Miejskiej    w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 25.11.2019 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub

     telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 


 

 

W Y K A Z  nr 37/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 (piwnicy ) położonego w budynku niemieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli  lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 11A

                                      działka Nr  1369/6 (AM 8) obr. Centrum o pow. 109m2 – udział 20% - 21,80m2

Księga wieczysta -  SW1K/00059171/6.

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal niemieszkalny nr 1 (piwnica)   położony w budynku niemieszkalnym, składający się z jednego pomieszczenia piwnicy  na parterze.  Łączna powierzchnia 6,90m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie   współwłasności gruntu wynoszącym 20% .

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 756 z póź. zm.).

 

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    1.600,-zł  

                 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i  

                                                               usługowa   symbol z planu D3MN/MW/U.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania .

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              06 stycznia 2020 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 16 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

EM/EM

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 37 /2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 (piwnicy ) położonego w budynku niemieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 11A, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.11.2019
Data publikacji:25.11.2019 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.11.2019 13:32 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)