Ewa Michalska 25.11.2019 13:31

Wykaz nr 36 /2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 (garażu ) położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 2A-4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.11.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  36 /2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 (garażu ) położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 2A-4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady    Miejskiej    w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 25.11.2019 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub

     telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM


 

W Y K A Z  nr 36/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 (garażu)  w budynku mieszkalno-użytkowym położonym  w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 2A - 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 2A-4

                           działka nr 604 (AM 6) o pow. 210m2 – udział 7% - 14,70m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00042610/4

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal użytkowy  nr 2 (garaż)  położony w budynku mieszkalno-użytkowym, składający się z jednego pomieszczenia  na parterze.  Łączna powierzchnia 24,00m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie   współwłasności gruntu wynoszącym 7% .

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 756 z póź. zm.).

 

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    11.000,-zł  

                 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna           

                                                                    symbol z planu C15 U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              06 stycznia 2020 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 16 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

EM/EM

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 36 /2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 (garażu ) położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 2A-4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.11.2019
Data publikacji:25.11.2019 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.11.2019 13:31 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)
25.11.2019 13:31 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)