Marzena Sakowska 12.11.2019 15:11

Wykaz nr 34/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 55 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

­

 

 

Bystrzyca Kłodzka 12.11.2019

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr  34.2019

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2018r.poz.2204 z póź. zmianami/

 

 

 

 

O G Ł A S Z A M

 

 

 

 

1. Wykaz Nr  34.2019 z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej     

    nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, oznaczonej w ewidencji gruntów

    i budynków jako działka nr 55 o pow. 376m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości

    przyległej.

 

2. Wykaz Nr 34.2019 stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na

    tablicy ogłoszeń tut. Urzędu tj. od dnia 12.11.2019 r. do dnia 03.12.2019r. 

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami tut. Urzędu w pok.20

    lub telefonicznie pod numerem 074/8117- 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z   Nr  34.2019

 

 

 

 

w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 55 na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej .

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:        Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna

2. NUMER DZIAŁKI   :            55       

3. POWIERZCHNIA:               376 m2  

4. WŁAŚCICIEL:                     Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. KSIĘGA WIECZYSTA:       brak urządzonej księgi wieczystej (w trakcie zakładania) .

6. ZBYCIE :                             sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicielka nieruchomości

                                                przyległej, wykorzystywanej na cele przemysłowe.    

7. ZAGOSPODAROWANIE:   zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa     

                                                nieruchomość   znajduje się na terenach zabudowy produkcyjnej symbol

                                                z planu 8.7 PBS.

8. WARTOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI:  10.500,- zł + 23% podatek VAT

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34   

     ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r.  

     poz.2204 z póź.zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

        odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

   tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie   

   przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 24.12.2019 r. 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 12.11.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 03.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 34/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 55 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.11.2019
Data publikacji:12.11.2019 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2019 15:11 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )