Monika Romanowska 13.08.2019 11:54

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki -Długopole Zdrój.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 13.08.2019 r.

RGŻ.6220.5.6.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki -Długopole Zdrój,

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 13.08.2019 r. zostało wydane postanowienie nr RGŻ.6220.5.5.2019, w którym odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informację o wydanym postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka oraz na stronach internetowych http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl.

Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się, przez cały okres trwania postępowania z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dostępną w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, pok. nr 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8117 648).

Ponadto, zgodnie z art. 31 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu przedstawić swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 13.08.2019 r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na terenie wsi Wyszki, Ponikwa, Długopole Zdrój, Bystrzyca Kłodzka.

Sekretarz Gminy

Tadeusz Zieliński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki -Długopole Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Monika Romanowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2019 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2019 11:54 Utworzenie dokumentu. (Monika Romanowska)