Marzena Sakowska 17.06.2019 15:28

Wykaz Nr 17/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszklanego nr 5 położonego w Wilkanowie 172

­

 

Bystrzyca Kłodzka 17.06.2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.

z 2018r. Nr  2204 z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr 17/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego

     w budynku mieszkalnym  w Wilkanowie Nr 172 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu

     w drodze  bezprzetargowej  na rzecz najemcy .

 

 

2. Zapłata za nabywaną  nieruchomość zabudowaną nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000   Rady Miejskiej

    w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

        

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  i stronach

   internetowych tutejszego urzędu.

 

 

 4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  17.06.2019r. 

 

 

5.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. urzędu   pok. 18 lub    

   telefonicznie nr 74/ 8117655, 652. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr  17/2019

   

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Wilkanowie Nr 172 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Wilkanów Nr 172

                            działka nr 1217/2 (AM 5)  o pow. 0,2988 ha – udział 13,07% - 390,53 m2

                            Księga wieczysta –KW SW1K/00051433/5 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia

                            nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – lokla mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym składający się :

     2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc 33,15m2 , piwnica nr 5 ( 5,50m2) kondygnacja podziemna budynku.

     Łączna powierzchnia 38,65m2  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu

     wynoszącym 13,07%.

Księga wieczysta – KW SW1K/00101955/6 -  nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

         

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    53.000,- zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)  

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : brak planu, zgodną ze studium uwarunkowań i kierunków   

zagospodarowania przestrzennego gminy  Bystrzyca Kłodzka –   teren zabudowy mieszkaniowej , zagrodowej oraz usługowej .

 

5. Sprzedaż budynku  następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy .

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1

     i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r. poz.2204  z póź.zm.)

     składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

     odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie    

przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29 lipca 2019 r. 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej  przez okres 21 dni tj. do  dnia 08 lipca 2019r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz Nr 17/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszklanego nr 5 położonego w Wilkanowie 172
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.06.2019
Data publikacji:17.06.2019 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.06.2019 15:28 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )