Monika Romanowska 16.05.2019 12:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki – Długopole Zdrój".

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.05.2019 r.

RGŻ.6220.5.4.2019

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60),

zawiadamiam

że w dniu 14.05.2019 r. na wniosek Pana Sebastiana Celary reprezentującego firmę: Arteria s.c. Infrastruktura Drogowa, ul. Żwirki i Wigury 1/2, 48-304 Nysa – pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku zostało wszczęte postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki – Długopole Zdrój".

Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pok. nr 2 w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (748117648).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 31 Kpa organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Renata Surma

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Podano do publicznej wiadomości od dnia 16.05.2019 r. oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka, Wyszki, Ponikwa, Długopole Zdrój.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Kłodzka – Wyszki – Długopole Zdrój".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Monika Romanowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2019 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.05.2019 12:59 Utworzenie dokumentu. (Monika Romanowska)