Krzysztof Kuczek 29.03.2019 09:29

Zapytanie o cenę na wykonanie rozgraniczenia

­
Komentarz

­

Bystrzyca Kłodzka, 26.03.2019 r.

GGG.272.43.2019

 

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA

 

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U. 2015 poz. 2164.) zwracamy się z zapytaniem o cenę za wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości (w trybie art. 29 i nast. ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej Pgik) wskazanych poniżej.

 

 1. Zamawiający  Gmina Bystrzyca Kłodzka

 

 1. Przedmiot  zamówienia:
  Wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości:
 1. część dz. 200/1 obr. Spalona z działkami sąsiednimi nr 204, 51/22, 51/23 i 66/4 (obr. Spalona) – mapa poglądowa w załączeniu

 

 1. Termin realizacji zamówienia: przeprowadzenie czynności ustalenia granic (o których mowa w art. 31 i 32 Pgik) w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy dla przedmiotowego zadania, przekazanie odpowiedniej dokumentacji z czynności ustalenia granic niezbędnej do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości w terminie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia czynności ustalenia granic przez upoważnionego geodetę.
   
 2. Kryterium oceny oferty cenowej: najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną brutto za poszczególne zadania.
   
 1. Inne istotne warunki przedstawionej oferty: oferta wina zawierać cenę ofertową (brutto) wykonania zadania przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę z proponowaną ceną brutto złożyć należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2019 r. do godz.13:00 w Biurze Obsługi Klienta, pok.1 - Urząd  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6. O przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina faktycznego wpływu oferty do tut. Biura Obsługi Klientów (pieczęć wpływu).
Na kopercie z ofertą należy umieścić napis „Zapytanie o cenę nr GGG.272.43.2019”.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania o cenę lub niewyłonienia żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

                                                                        Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                   /Renata Surma/

                                                                 ....................................................................

 

 

Otrzymują:

- geodeta uprawniony

 

Do wiadomości:

- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie o cenę na wykonanie rozgraniczenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.03.2019
Data publikacji:29.03.2019 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.03.2019 09:29 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Kuczek)