Ewa Michalska 22.03.2019 09:17

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 43/2 (AM 1).

­

Przetarg  GGG.1.2019.EM                                                         Bystrzyca  Kłodzka, dnia 22.03.2019 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1490);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.)

       ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 43/2 (AM 1). 

 

   1. Położenie nieruchomości – Lasówka  gm. Bystrzyca Kłodzka  

   działka nr 43/2 (AM 1) o pow. 0,2600ha

Księga wieczysta  -  KW SW1K/00046165/7 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów  dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży nieruchomość niezabudowana, położona we wsi Lasówka, w  pośredniej strefie istniejącej  zabudowy miejscowości, w niewielkiej odległości od głównej drogi przebiegającej przez wieś. Dojazd do nieruchomości  dobry – krótki dojazd z głównej asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś,  w bardzo dobrym stanie technicznym, drogą asfaltową a następnie drogą gruntowa utwardzoną materiałem kamiennym, do których przylega dwoma bokami. Uzbrojenie – energia elektryczna. Działka ma Kusztal nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren lekko nachylony w kierunku południowym, grunt odłogowany, od dłuższego czasu nie uprawiany, porośnięty trawą i chwastami, nie ogrodzony. Otoczenie nieruchomości stanowi planowana i istniejąca zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Z terenu działki rozciąga się malowniczy widok na przeciwległe, położone po stronie czeskiej, góry.

      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa  plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego we wsi Lasówka.

    Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie                         i wyłączny koszt nabywcy.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania    przestrzennego dla terenu położonego we wsi Lasówka zatwierdzonym uchwałą nr  XXXVII/303/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2001 r. działka znajduje się na  terenach oznaczonych symbolem  planu MLU – teren zabudowy mieszkaniowo-letniskowej  i usługowej.

4. Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 

5. Cena wywoławcza I przetargu wynosi: 70.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych) 

    Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT .

  

Wadium -         7.000,-zł.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż   1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (700,-zł)                     

 

Warunki Przetargu

 

Przetarg rozpocznie się w dniu  15 maja 2019 r. o godzinie 10,oo siedzibie Urzędu Miasta                   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,-zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z adnotacją przetarg nr „GGG. 1.2019.EM – działka 43/2 Lasówka”  na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia  10 maja 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 10 maja 2019 r.)  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie  zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu.

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.)

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2014r. poz. 1380 tj.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 17, tel.74/8117 653, e-mail: geodezja@bystrzycaklodzka.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 43/2 (AM 1).
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.03.2019
Data publikacji:22.03.2019 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.03.2019 09:17 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)