Ewa Michalska 22.02.2019 10:07

Wykaz nr 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 37 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 22.02.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 37 wraz       z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady       Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy      ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 22.02.2019 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z    nr  7/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym  w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 37 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 37  

                           działka nr 547 (AM 6) o pow. 389m2 – udział 27,44% - 106,74m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00047702/1

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym składający się :    2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc (58,60m2) na I piętrze, komórki nr 5 (2,70m2) na parterze, komórki nr 6 (1,15m2) pod schodami, strychu nr 7 (10,65m2). Łączna powierzchnia 73,10m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 27,44%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    113.600,-  zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– usługi centrotwórcze i inne oraz  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna   symbol z planu B 27 U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia               04 kwietnia 2019 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 15 marca 2019 r.

 

 

EM/EM

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 37 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.02.2019
Data publikacji:22.02.2019 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.02.2019 10:07 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)