Marzena Sakowska 28.01.2019 11:20

Wykaz nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 43/2 (AM 1) o pow. 2600m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

­

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 28.01.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki  nr  43/2 (AM 1) o pow. 2600m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17  

         lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr    6/2019

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki

 nr 43/2 (AM 1) o pow. 2600m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Lasówka gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działka nr 43/2 (AM 1) o pow. 2600m2

    Księga wieczysta (dotychczasowa obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00046165/7 - nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość niezabudowana, położona we wsi Lasówka, w  pośredniej strefie istniejącej  zabudowy miejscowości, w niewielkiej odległości od głównej drogi przebiegającej przez wieś. Dojazd do nieruchomości  dobry – krótki dojazd z głównej asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś,  w bardzo dobrym stanie technicznym, drogą asfaltową a następnie drogą gruntowa utwardzoną materiałem kamiennym, do których przylega dwoma bokami. Uzbrojenie – energia elektryczna. Działka ma Kusztal nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren lekko nachylony w kierunku południowym, grunt odłogowany, od dłuższego czasu nie uprawiany, porośnięty trawą i chwastami, nie ogrodzony. Otoczenie nieruchomości stanowi planowana i istniejąca zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Z terenu działki rozciąga się malowniczy widok na przeciwległe, położone po stronie czeskiej, góry.

      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa  plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego we wsi Lasówka.

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi  –  70.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych )

                                                                             + 23% podatek VAT

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania    przestrzennego dla terenu położonego we wsi Lasówka zatwierdzonym uchwałą nr  XXXVII/303/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2001 r. działka znajduje się na  terenach oznaczonych symbolem  planu MLU – teren zabudowy mieszkaniowo-letniskowej  i usługowej.

 

5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                11 marca 2019 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 18 lutego 2019 r.

 

 

 

 

EM/EM

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 43/2 (AM 1) o pow. 2600m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.01.2019
Data publikacji:28.01.2019 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2019 11:20 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )