Marzena Sakowska 28.01.2019 11:13

Wykaz nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 28.01.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204 z  póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady                                            Miejskiej  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

M/EM


W Y K A Z    nr  2/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 2  

          działka nr 1008 (AM 7) obr. Centrum  o pow.208m2 – udział 183/10000 części  - 3,81m2

 Księga wieczysta   SW1K/00047959/7 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z: pokoju z aneksem kuchennym (7,44m2) na poddaszu, pomieszczenia gospodarczego nr 2 (2,06m2)  na parterze. Łączna powierzchnia 9,50m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie  współwłasności gruntu wynoszącym 183/10000 części.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity         Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    14.000,-   zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:  teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej                                                                  wielorodzinnej  -  symbol z planu C71U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                  6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy

   lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek  o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                11 marca 2019 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 18 lutego 2019 r.

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.01.2019
Data publikacji:28.01.2019 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2019 11:13 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )