Ewa Koczergo 06.12.2018 12:16

Przetarg nieograniczony na przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka

­

Ogłoszenie nr 658262-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Gmina Bystrzyca Kłodzka: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bystrzyca Kłodzka, krajowy numer identyfikacyjny 89071795800000, ul. Henryka Sienkiewicza  6 , 57-500   Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 117 600, e-mail dagmara.janiak@bystrzycaklodzka.pl, faks 748 111 588.
Adres strony internetowej (URL): www.bystrzycaklodzka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gmina Bystrzyca Kłodzka, ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Numer referencyjny: WTiKF.271.6 .2018. ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka. Polegać ona będzie na budowie ścieżek rowerowych typu singletrack wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, m.in. bram wjazdowych, tablic regulaminowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, kładek przejazdowych, barierek, szykan zwalniających, oznakowania tras za pomocą słupków informacyjnych, punktów wypoczynkowych - wiat drewnianych – zgodnie z projektami budowlano- wykonawczymi część 1 i część 2. Zamówienie składa się z dwóch części. Część 1 - Budowa pętli pn.: „Pętla Jagodna” – Masyw Jagodnej, część 2 - Budowa pętli, pn.: „Pętla Międzygórze” – Masyw Śnieżnika.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45200000-9

45233162-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-25

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia: min. 200 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część 1, min. 200 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część 2. W przypadku składania oferty na obie części wykonawca spełni warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż łączna suma gwarancyjna ubezpieczenia na te części.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu min. 5 km leśnych lub górskich tras rowerowych; - będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22. grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoba ta musi posiadać doświadczenie w kierowaniu wykonaniem leśnych lub górskich tras rowerowych w liczbie min. 5 km;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający będzie wymagał złożenia: a) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; b) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy w zakresie określonym przez Zamawiającego (załącznik nr 5 do SIWZ); c) Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i liczby kilometrów, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone(załącznik nr 4 do SIWZ), d) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4a do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł na część 1; 29 000,00 zł na część 2.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do kierowania wykonaniem zamówienia w zakresie liczby kilometrów wykonanych leśnych lub górskich tras rowerowych

20,00

okres gwarancji na wykonane roboty

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku: 1.1. Opóźnienia przekazana placu budowy lub frontu robót Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 1.2. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 1.3. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 1.4. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót z zachowaniem reżymów technologicznych, prowadzenie prac z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. 1.5. Wystąpienia klęsk żywiołowych. 1.6. Wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 1.7. Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie ujawnionych w dokumentacji. 1.8. Zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy decyzji, zezwoleń itp. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. Konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 1.9. Wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, na skutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, 1.10. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące czasową niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 1.11. Wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego. 1.12. Działania siły wyższej, przy czym jako siła wyższa nie będą traktowane: strajk osób lub firm zatrudnianych przez Wykonawcę, bez względu na sposób ich zatrudnienia (bezpośredni czy pośredni) oraz wzrost cen, który może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy. 1.13. Terminu realizacji umowy ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. 1.14. Terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 do 1.13, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Dopuszcza się zmianę osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami (o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach), doświadczeniem zawodowym spełniającym wymogi SIWZ i nie krótsze od zaoferowanego w ofercie Wykonawcy . 3. Dopuszcza się zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie: 3.1. Zmian harmonogramu wykonania przedmiotu umowy. 3.2. Zmian zasad dokonywania odbiorów 4. Pozostałe okoliczności powodujące zmianę umowy: 4.1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 4.2. Zmiany wynagrodzenia wynikające z okoliczności wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie jakim będą miały na nie wpływ. 4.3. Rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę niezrealizowanej części umowy z uwzględnieniem wszystkich spełnionych świadczeń i udokumentowanych kosztów, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5. Dopuszcza się zmiany umowy w innych okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosowne postanowienia we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 10 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa pętli pn.: „Pętla Jagodna” – Masyw Jagodnej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części przedmiot zamówienia polega na budowie ścieżek rowerowych typu singletrack w Masywie Jagodnej, o łącznej długości 14 600 mb (-/+ 10 %), średniej szerokości ścieżki 1mb, o nawierzchni z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm wyrównanej mączką kamienną, a miejsca ponad lokalnymi zagłębieniami należy poprowadzić po pomostach drewnianych, wjazd i wyjazd przez bramy o konstrukcji drewnianej, całość trasy oznakowana znakami pionowymi i tablicami regulaminowymi – zakres dodatkowych prac na ścieżce określa rozdział 6.2. – Przebieg ścieżki - projektu budowlano-wykonawczego cz. 1. Podstawowe parametry ścieżki dla „Pętli Jagodna”: - długość ścieżki do wykonania : 14 600 mb (-/+ 10 %)., - szerokość nawierzchni z gruntu rodzimego: do 1mb, - odwodnienie ścieżki poprzez spadki poprzeczne do 5%, - planowane kładki z elementów drewnianych (szerokości 1 m): 140 mb, - urządzenia terenowe - wg wyszczególnienia opisanego w projekcie budowlanym dział 6.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45233162-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do kierowania wykonaniem zamówienia w zakresie liczby kilometrów wykonanych leśnych lub górskich tras rowerowych

20,00

okres gwarancji na wykonane roboty

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa pętli, pn.: „Pętla Międzygórze” – Masyw Śnieżnika.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części przedmiot zamówienia polega na budowie ścieżek rowerowych typu singletrack w Masywie Śnieżnika, o łącznej długości 19 100 mb (-/+ 10 %), średniej szerokości ścieżki 1mb, o nawierzchni z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm wyrównanej mączką kamienną, a miejsca ponad lokalnymi zagłębieniami należy poprowadzić po pomostach drewnianych, wjazd i wyjazd przez bramy o konstrukcji drewnianej, całość trasy oznakowana znakami pionowymi i tablicami regulaminowymi – zakres dodatkowych prac na ścieżce określa rozdział 6.2.2. Pętla Międzygórze projektu budowlano-wykonawczego cz. 2. Uwaga: Projekt budowlano-wykonawczy cz. 2, został sporządzony dla zakresu większego niż zakres przedmiotowego zamówienia publicznego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie realizacja dotycząca budowy ścieżek rowerowych typu singletrack w Masywie Śnieżnika, określonych w projekcie budowlanym nazwą „Pętla Międzygórze” wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej wymienionej w projekcie budowlanym w dziale 6.2.2. „Pętla Międzygórze”. Zakres zamówienia nie obejmuje Pętli pod Śnieżnikiem i Pętli Stronie Śląskie. Podstawowe parametry ścieżki rowerowej dla „Pętli Międzygórze”: - długość ścieżki do wykonania : 19 100 mb (-/+ 10 %), - szerokość nawierzchni z gruntu rodzimego: do 1mb, - odwodnienie ścieżki poprzez spadki poprzeczne do 5%, - planowane kładki z elementów drewnianych (szerokości 1 m ): 497 mb, - urządzenia terenowe - wg wyszczególnienia opisanego w projekcie budowlanym dział 6.2.2. „Pętla Międzygórze”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45233162-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do kierowania wykonaniem zamówienia w zakresie liczby kilometrów wykonanych leśnych lub górskich tras rowerowych

20,00

okres gwarancji na wykonane roboty

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Informację wytworzył:Ewa Koczergo
Data na dokumencie:06.12.2018
Data publikacji:06.12.2018 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2018 11:37 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert" (Ewa Koczergo)
10.12.2018 08:54 Edycja dokumentu (Dagmara Janiak)
10.12.2018 08:53 Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - Singletrack II.pdf" (Dagmara Janiak)
06.12.2018 12:47 Edycja dokumentu (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:46 Dodano załącznik "pozwolenia" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:44 Dodano załącznik "umowy Nadleśnictwa" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:42 Dodano załącznik "GPS p .Jagodna" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:42 Dodano załącznik "GPS P.Miedzygórze" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:40 Dodano załącznik "zał. do zał. nr 9 ath" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:40 Dodano załącznik "zał. do zał. nr 9a ath" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:38 Dodano załącznik "zał. nr 9 do SIWZ Przedmiar robót Pętla Jagodna" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:38 Dodano załącznik "zal. nr 9a do SIWZ Przedmiar robót Pęla Międzygórze" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:35 Dodano załącznik "zał. nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:30 Dodano załącznik "zał. nr 7a do SIWZ Projekt Budowlany Masyw Snieżnika - Pętla Międzygórze" (Ewa Koczergo)
06.12.2018 12:27 Dodano załącznik "zał. nr 7 do SIWZ Projekt budowlany Pętla Jagodna" (Ewa Koczergo)