Ewa Michalska 22.11.2018 10:48

Wykaz nr 67/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.11.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz. 121 z póź.zm)                   

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 67/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Górnej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź.zm.).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy      ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 21.11.2018 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 


 


 

EM/EM

 

 

W Y K A Z  nr 67/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 5      

                       działka nr 1369/10 (AM 8) o pow. 112m2 – udział 25,50% - 28,56m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00059167/5

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym  przy ul. Górnej 5 składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc (32,05m2) na parterze, strychu nr 5 (13,20m2).

Łączna powierzchnia 45,25m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności    gruntu wynoszącym 25,50% .

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    58.600,-  zł 

 

4.Przeznaczenie w planie miejscowym: – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  wielorodzinna i usługowa -  symbol z planu D3MN/ MW/U.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                 02 stycznia 2019r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w  siedzibie  urzędu i  urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12 grudnia 2018r.

 

 

 

EM/EM

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 67/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.11.2018
Data publikacji:22.11.2018 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2018 10:48 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)