Ewa Michalska 13.11.2018 09:00

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/2

­

Przetarg  GGG.19 .2018.EM                                                         Bystrzyca  Kłodzka, dnia 13.11.2018 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 14  września 2004 r. w sprawie  sposobu  i  trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1490);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź.zm.)

       ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 48/2 (AM 1). 

 

   1. Położenie nieruchomości – Spalona  gm. Bystrzyca Kłodzka  

   działka nr 48/2 (AM 1) o pow. 0,2770ha

księga wieczysta  -  KW SW1K/00050494/3 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów  dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość niezabudowana, położona we wschodniej części wsi Spalona, w  pośredniej strefie istniejącej i planowanej zabudowy miejscowości, przy głównej drodze dojazdowej relacji Bystrzyca Kłodzka – Nowa Bystrzyca – Spalona –Mostowice, do której przylega jednym z boków, w pobliżu skrzyżowania z droga do Dolnej Spalonej. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry – bezpośrednio z głównej asfaltowej drogi dojazdowej, w bardzo dobrym stanie technicznym, po wymianie nawierzchni. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia infrastruktury technicznej. Ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim, grunt odłogowany, od dłuższego czasu nie uprawiany, porośnięty trawą, krzewami oraz samosiejkami różnowiekowych drzew liściastych i iglastych, bez znaczenia gospodarczego, starsze drzewa stanowią element krajobrazu, nie ogrodzony.  Otoczenie nieruchomości stanowi planowana zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa. Odległość działki od schroniska „Jagodna” oraz wyciągu narciarskiego około 500m.

    Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa § 10 planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca.

    Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie

    i wyłączny koszt nabywcy.

3.Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania    przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr 

     XX/153/07  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007r. działka znajduje się na

      terenach oznaczonych symbolem  planu 25MN/P – teren zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej

4.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 

5. Cena wywoławcza I przetargu wynosi: 75.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych) 

    Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT .

  

Wadium -         7.500,-  zł.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż   1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (750,-zł)                     

 

Warunki Przetargu

 

Przetarg rozpocznie się w dniu  09 stycznia 2019 r. o godzinie 10,15 siedzibie Urzędu Miasta                   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.500,-zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) z adnotacją przetarg nr „GGG. 19.2018.EM – działka 48/2 Spalona”  na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia  04 stycznia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 04 stycznia 2019 r.)  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie  zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu.

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.)

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2014r. poz. 1380 tj.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 17, tel.74/8117 653, e-mail: geodezja@bystrzycaklodzka.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.11.2018
Data publikacji:13.11.2018 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2018 09:00 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)