Marzena Sakowska 20.09.2018 15:16

Wykaz nr 65.2018 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1102/4 o pow.149 m2

­

 

 

Bystrzyca Kłodzka 20.09.2018

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 65.2018

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2018r.poz.121  z póź. zmianami/

 

 

 

O G Ł A S Z A M

 

 

 

1. Wykaz Nr 65.2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej     

    nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrum, oznaczonej w ewidencji gruntów

    i budynków jako działka nr 1102/4 o pow. 196m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

    przyległej,  wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

2. Wykaz Nr 65.2018 stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy  

     ogłoszeń tut. Urzędu tj. od dnia 20.09.2018 r. do dnia 11.10.2018r. 

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami tut. Urzędu w pok. 18,  

    20 lub telefonicznie pod numerem 074/8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z   Nr   65.2018

 

 

 

 

w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1102/4 na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:        Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum  

2. NUMER DZIAŁKI   :            1102/4     

3. POWIERZCHNIA:               149 m2  

4. WŁAŚCICIEL:                     Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. KSIĘGA WIECZYSTA:        SW1K/00098880/4 

6. ZBYCIE :                             sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicielka nieruchomości

                                                przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe    

7. ZAGOSPODAROWANIE:   Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa    

    nieruchomość   znajduje się na terenach ciąg pieszo-jezdny  - symbol z planu D04KD-X.

8. WARTOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI:   8.000,- zł. + 23% podatek VAT

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34   

     ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2015r.  

     poz.1774 z póź.zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

        odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

   tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie   

   przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018 r. 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 20.09.2018 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 11.10.2018 r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 65.2018 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1102/4 o pow.149 m2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.09.2018
Data publikacji:20.09.2018 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.09.2018 15:16 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )