Ewa Michalska 14.09.2018 09:13

Wykaz nr 61/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.09.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 61/2018 z dnia 14 września 2018 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady

     Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 14 września 2018 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.


 

W Y K A Z    nr  61/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Henryka Sienkiewicza 1

          działka nr 553 (AM 6) obr. Centrum  o pow.355m2 – udział 12,43% - 44,13m2

 Księga wieczysta   SW1K/00047709/0 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z: 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju (76,35m2) na I piętrze,  pomieszczenia gospodarczego nr 109 (2,40m2)      na parterze.

    Łączna powierzchnia 22,05m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie

    współwłasności gruntu wynoszącym 3,45%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity         Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    140.400,-   zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:  usługi centrotwórcze i zabudowa mieszkaniowa      

                                                                 wielorodzinna, usługi inne  -  symbol z planu B27 U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie    6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy

   lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek  o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia   26 października 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05 październik 2018r.

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 61/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.09.2018
Data publikacji:14.09.2018 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.09.2018 09:13 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)