Ewa Michalska 20.08.2018 13:55

Wykaz nr 51/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/22 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Spalonej w granicach działki nr 45/1.

­

 

Bystrzyca Kłodzka , dnia 20.08.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 51/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/22 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Spalonej w granicach działki nr 45/1.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21       dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  20.08.2018 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki

    Gruntami pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 


 


 

W Y K A Z   nr 51/2018

 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka

nr 57/22  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Spalona

2. NUMER DZIAŁKI   :          57/22 (AM -1)

3. POWIERZCHNIA:              227m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00050494/3

6.ZBYCIE :                 FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ

                                     WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ –

                                      działki nr 45/1 (AM-1) obręb Spalona

 

7. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   –  1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc

                                                                     pięćset złotych ) + 23% podatek VAT

 

                                                                      

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                    6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

01 października 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i stronach internetowych tut. urzędu  przez okres 21 dni  tj. do dnia 10 września 2018 r.

 

 

EM/EM

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 51/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/22 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Spalonej w granicach działki nr 45/1.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.08.2018
Data publikacji:20.08.2018 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.08.2018 13:55 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)