x 
Drukuj
Marzena Sakowska 24.07.2018 13:57

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowej Bystrzycy w granicach części działek nr 31/1 o pow. 1,00 ha, 93/1 o pow. 1,50 ha .

­

Przetarg Nr 15.2018                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 24.07.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie :rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości,(Dz.U. z 2014r.  poz.1409 tj.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.121 z póź.. zm.)

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 31/1 o pow. 1,00ha,  93/1

o pow. 1,50ha stanowiącej własność Gminy  Bystrzyca Kłodzka .

 

Przedmiot przetargu

 

I. Dane dotyczące części działki nr 31/1

1. Położenie nieruchomości       Nowa Bystrzyca  

2. Numer działki                         część 31/1 

3. Powierzchnia                          1,00 ha ( RV- 0,09, RVI-0,41, PsVI-0,50) 

4. Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Zagospodarowanie                 na cele rolne

6. Zbycie nieruchomości             przetarg ustny nieograniczony                                                                                      

7. Przedmiot dzierżawy               nieruchomość niezabudowana 

8. Cena wywoławcza rocznej

   stawki czynszu za dzierżawę

   gruntu  :                                       150,00 zł.

   wysokość wadium       -                30,00  zł.

   wysokość postąpienia  -               15,00  zł.

 

II. Dane dotyczące części działki 93/1

1. Położenie nieruchomości       Nowa Bystrzyca  

2. Numer działki                         część 93/1 

3. Powierzchnia                          1,50 ha ( PsVI- 1,50) 

4. Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Zagospodarowanie                 na cele rolne

6. Zbycie nieruchomości             przetarg ustny nieograniczony                                                                                      

7. Przedmiot dzierżawy               nieruchomość niezabudowana 

8. Cena wywoławcza rocznej

   stawki czynszu za dzierżawę

   gruntu  :                                       200,00 zł.

   wysokość wadium       -                40,00  zł.

   wysokość postąpienia  -               20,00  zł.

 

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2018r. od godz.9,50 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w wysokości :

- część działki nr 31/1                        30,00 zł.  (słownie: trzydzieści zł)

- część działki nr 93/1                        40,00 zł. ( słownie: czterdzieści zł)

z adnotacją przetarg Nr GGG. 15. 2018 wpłaty należy dokonać do dnia 14 września 2018r na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej

Nr  07958800049700029920000090 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu . 

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

 

 

 

 

- 2 -

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy .

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat  .

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji

i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 74/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

MS/MS

 

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowej Bystrzycy w granicach części działek nr 31/1 o pow. 1,00 ha, 93/1 o pow. 1,50 ha .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.07.2018
Data publikacji:24.07.2018 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.07.2018 13:57 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )