Małgorzata Brodzka 31.05.2018 18:26

Uchwały 2004 r.

­

Nr uchwały

Data podjęcia

 

XXI/150/04

30 stycznia 2004

w sprawie regulaminu Komisji Budżetu i Finansów

XXI/151/04

30 stycznia 2004

w sprawie regulaminu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

XXI/152/04

30 stycznia 2004

w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej

XXI/153/04

30 stycznia 2004

w sprawie regulaminu Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Terenów Wiejskich

XXI/154/04

30 stycznia 2004

w sprawie regulaminu Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

XXI/155/04

30 stycznia 2004

w sprawie regulaminu Komisji do Spraw Społecznych

XXI/156/04

30 stycznia 2004

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2004

XXI/157/04

30 stycznia 2004

w sprawie przekazania w drodze darowizny działki w Międzygórzu

XXII/158/04

27 lutego 2004

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie

XXII/159/04

 

27 lutego 2004

w sprawie trybu zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego i nie działających dla osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 99, poz. 1758 z 28.05.2004 r.)

XXII/160/04

27 lutego 2004

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych do obliczania dodatków mieszkaniowych

XXII/161/04

 

27 lutego 2004

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

XXII/162/04

 

27 lutego 2004

 

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIII/163/04

22 marca 2004

w sprawie ustalenia zasad używania herbu Miasta Bystrzyca Kłodzka

XXIII/164/04

 

22 marca 2004

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe

XXIII/165/04

22 marca 2004

w sprawie zasad gospodarowania odpisem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

XXIII/166/04

 

22 marca 2004

 

w sprawie dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju

XXIII/167/04

22 marca 2004

w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/168/04

5 kwietnia 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXIV/169/04

5 kwietnia 2004

w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/170/04

 

5 kwietnia 2004

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004

XXIV/171/04

5 kwietnia 2004

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bystrzyca Kłodzka do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.

XXIV/172/04

5 kwietnia 2004

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”

XXIV/173/04

5 kwietnia 2004

w sprawie skargi

XXIV/174/04

 

5 kwietnia 2004

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XXV/175/04

30 kwietnia 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXV/176/04

30 kwietnia 2004

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XXV/177/04

30 kwietnia 2004

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

XXV/178/04

 

30 kwietnia 2004

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza do wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych wybierających dyrektorów szkół

XXV/179/04

30 kwietnia 2004

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2003.

XXVII/180/04

24 maja 2004

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie

XXVII/181/04

 

 

24 maja 2004

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

XXVII/182/04

 

24 maja 2004

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

XXVII/183/04

 

24 maja 2004

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XXVII/184/04

24 maja 2004

w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

XXVIII/185/04

25 czerwca 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXVIII/186/04

25 czerwca 2004

o zmianie uchwały w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

XXVIII/187/04

25 czerwca 2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka (Biała Woda)

XXVIII/188/04

25 czerwca 2004

w sprawie utrzymania czystości i porządku

XXVIII/189/04

25 czerwca 2004

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.

XXVIII/190/04

 

25 czerwca 2004

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

XXVIII/191/04

 

25 czerwca 2004

 

w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie prowadzonej przez Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne

XXVIII/192/04

25 czerwca 2004

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (drogi gminnej) położonej w Długopolu Zdroju

XXIX/193/04

16 lipca 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXIX/194/04

 

16 lipca 2004

w sprawie programu zadań rzeczowych i organizacyjnych do realizacji w gminie Bystrzyca Kłodzka w latach 2002 2006

XXX/195/04

10 września 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXX/196/04

10 września 2004

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

XXX/197/04

 

10 września 2004

 

o przyjęciu zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim

XXX/198/04

 

10 września 2004

 

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

XXX/199/04

 

10 września 2004

 

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

XXX/200/04

 

10 września 2004

 

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

XXX/201/04

 

 

10 września 2004

 

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. Stefana Batorego w Wałbrzychu

XXXI/202/04

1 października 2004

w sprawie powołania komisji statutowej

XXXI/203/04

1 października 2004

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kolei linowej z Międzygórza na Czarną Górę.

XXXI/204/04

 

1 października 2004

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Bystrzycy Kłodzkiej i wsi Stara Bystrzyca.

XXXI/205/04

 

1 października 2004

w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

XXXI/206/04

 

1 października 2004

 

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXI/207/04

 

1 października 2004

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (dróg gminnych) położonej w Zalesiu.

XXXI/208/04

 

1 października 2004

 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

XXXI/209/04

1 października 2004

o utworzeniu Straży Miejskiej

XXXII/210/04

29 października 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXXIII/211/04

26 listopada 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXXIII/212/04

 

26 listopada 2004

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

XXXIII/213/04

26 listopada 2004

w sprawie podatku od posiadania psów

XXXIII/214/04

26 listopada 2004

w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

XXXIII/215/04

26 listopada 2004

w sprawie opłaty miejscowej

XXXIII/216/04

26 listopada 2004

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

XXXIII/217/04

 

26 listopada 2004

 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXIII/218/04

26 listopada 2004

 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXIII/219/04

 

26 listopada 2004

 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji w sprawie podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXIII/220/04

26 listopada 2004

 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2004-2006 z perspektywą realizacyjną do 2013 roku

XXXIII/221/04

 

26 listopada 2004

 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2004 – 2013

XXXIII/222/04

 

26 listopada 2004

 

w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”

XXXIII/223/04

26 listopada 2004

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Lasówka

XXXIV/224/04

20 grudnia 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXXIV/225/04

20 grudnia 2004

w sprawie podziału Sołectwa Wójtowice

XXXIV/226/04

20 grudnia 2004

w sprawie zmian w statucie gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXIV/227/04

29 grudnia 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXXIV/228/04

29 grudnia 2004

w sprawie opłat za wodę i ścieki

XXXV/229/04

29 grudnia 2004

w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza wydatków

XXXV/230/04

29 grudnia 2004

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2004

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2018 18:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2018 14:24 Dodano załącznik "uchwała 229.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:24 Dodano załącznik "uchwała 229 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:24 Dodano załącznik "uchwała 230.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:24 Dodano załącznik "uchwała 230 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:24 Dodano załącznik "uchwała 212 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 221.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 221 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 222.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 223.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 224.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 224 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 224 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 225.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 226.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 227.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 227 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 227 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:22 Dodano załącznik "uchwała 228.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:21 Dodano załącznik "uchwała 219 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:21 Dodano załącznik "uchwała 220.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 211 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 211 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 212.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 213.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 214.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 215.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 216.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 217.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 217 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 217 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 218.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 218 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 218 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 219.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:17 Dodano załącznik "uchwała 219 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 200.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 201.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 202.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 203.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 204.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 205.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 206.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 207.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 208.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 208 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 209.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 210.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 210 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 210 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:14 Dodano załącznik "uchwała 211.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 188.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 189.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 190.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 191.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 192.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 193.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 193 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 194.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 195.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 195 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 195 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 196.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 197.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 198.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:11 Dodano załącznik "uchwała 199.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:09 Dodano załącznik "uchwała 186.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:09 Dodano załącznik "uchwała 187.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 174.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 176.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 177.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 178.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 179.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 180.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 181.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 182.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 183.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 184.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 185.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 185 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:08 Dodano załącznik "uchwała 185 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 162 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 163.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 164.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 165.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 166.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 167.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 168.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 168 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 168 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 169.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 170.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 170 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 171.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 172.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:06 Dodano załącznik "uchwała 173.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 150.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 151.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 152.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 153.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 154.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 155.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 156.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 156 załącznik 1.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 156 załącznik 2.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 157.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 158.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 159.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 160.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 161.doc" (Małgorzata Brodzka)
21.06.2018 14:03 Dodano załącznik "uchwała 162.doc" (Małgorzata Brodzka)
31.05.2018 18:26 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)