Ewa Michalska 23.04.2018 09:46

Wykaz nr 27/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.04.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 27/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zm.

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 23.04.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 


 

 W Y K A Z nr  27/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 4        

                       działka nr 714; 710/1 ( AM 6) o pow. 423m2 – udział 8,26% - 34,94m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00047124/5

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalno-użytkowym składający się z:  2 -ch pokoi, kuchni (63,60m2) na II piętrze, piwnicy nr 103 (11,35m2).

Łączna powierzchnia 74,95m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 8,26% .

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -  116.400,- zł (sto szesnaście tysięcy czterysta złotych)

                                                                      

4.Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę usługową                                    i mieszkaniową wielorodzinną - symbol z planu C35 U/MW

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa   własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek    o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

04 czerwca 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14 maja 2018 r.

 

 

EM/EM

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 27/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.04.2018
Data publikacji:23.04.2018 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.04.2018 09:46 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)