wersja do wydruku Ewa Michalska 11.10.2017 14:39

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 466 (AM 5).

Przetarg  GGG.16.2017.EM                                                 Bystrzyca  Kłodzka, dnia 11.10.2017 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz.1490 tj.);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z póź.zm)

       ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 466 (AM 5). 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum 

   działka nr 466 (AM 5) o pow. 476m2

Księga wieczysta - KW SW1K/00099744/6 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia    nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży – nieruchomość niezabudowana, położona w strefie centralnej zabudowy miasta, w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej oraz terenów rekreacyjnych. Dostęp komunikacyjny dobry, dojazd z drogi asfaltowej ul. M. Konopnickiej drogą utwardzoną „trelinką”a następnie drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym. Istnieje możliwość doprowadzenia kanalizacji oraz linii energetycznej. Teren lekko nachylony w kierunku wschodnim, między dwoma grupami garaży zlokalizowane są ruiny starych zabudowań budynków gospodarczych.  

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze   nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na  życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka  zatwierdzonym Uchwałą Nr LXII/540/410 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. działka  znajduje się na terenach oznaczonym symbolem planu A 51 MW- przeznaczenie podstawowe –zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszcza się lokalizację parkingu.

4. Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 

5. Cena wywoławcza I przetargu wynosi: 25.000,-zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

    Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT .

   Wadium -    2.500,-  zł.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (250,-zł)                     

 

Warunki Przetargu

 

Przetarg rozpocznie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10,oo siedzibie Urzędu Miasta                   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500,-zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)z adnotacją przetarg nr „GGG.16.2017.EM – działka 466 Bystrzyca Kłodzka” na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 18 listopada 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 18 listopada 2017 r.)  

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie   zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922);

-złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu.

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.)

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż  1 m-c przed dniem  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2016 r. poz.1061) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 17, tel.74/8117 653, e-mail: geodezja@bystrzycaklodzka.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 466 (AM 5).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.10.2017
Data publikacji:11.10.2017 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż