wersja do wydruku Ewa Michalska 09.10.2017 09:28

Wykaz nr 54/2017 z dnia 09 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 09.10.2017 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 54/2017 z dnia 09 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 09.10.2017 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z nr  54/2017

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 23 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 23   

                       działka nr 1044/5 (AM 7) o pow. 145m2 – udział 15,90% 20,06m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00053953/0

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym składający się z: 2 -ch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju (43,60m2) 2-ch piwnic nr 1 i 2 (17,60m2) w przyziemiu. Łączna powierzchnia 60,20m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 15,90% .

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -79.400,- zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta                zł).

                                                                      

4.Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową - symbol z planu C 51 MW/U

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

27 listopada 2017 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 09 października 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia                   06 listopada 2017 r.

 

 

EM/EM

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 54/2017 z dnia 09 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż