wersja do wydruku Ewa Michalska 09.10.2017 09:19

Wykaz nr 52/2017 z dnia 09 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 09.10.2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 52/2017 z dnia 09 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1                    w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w  drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 09.10.2017 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z  nr 52/2017 

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 3  

                                              działka 1047 (AM 6) o pow. 207m2 – udział 5,83% - 12,07m2

Księga wieczysta – SW1K/00050362/9 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalno-użytkowym,     składający się z kuchni, dwóch pokoi, wc (28,84m2), pomieszczenia gospodarczego (1,00m2) w przyziemiu. Łączna  powierzchnia 29,84m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu  wynoszącym 5,83%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.             poz. 1892 z póź.zm.).

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi              –    52.000,- zł       w tym:

                 - wartość lokalu mieszkalnego   -    51.200,- zł

                -  wartość udziału gruntu stanowiącego podstawę do wyliczenia opłat z tytułu                

                   użytkowania    wieczystego  -           800,-zł

4. Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 15 % wartości  udziału gruntu wynosi 120,-zł + podatek VAT 23% i płatna jest przed podpisaniem aktu    notarialnego. 

5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% wartości udziału gruntu tj. 8,-zł + podatek VAT w wysokości 23% (1,84zł). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres  użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku 2018.

        Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. (art. 77 stawy o gospodarce gruntami)

6. Przeznaczenie w planie miejscowym – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej - symbol z planu C 51 MW/U.  

7. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”                                                 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia    27 listopada 2017 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 09 października 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń      w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 06 listopada    2017 r.  

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 52/2017 z dnia 09 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż