II-gi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy Nr 28 w granicach działki 38/2

 

Przetarg Nr  6.II .2017                                                                                                 Bystrzyca Kłodzka ,dnia 10.08.2017r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 / oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity Dz.U.z 2016 poz..2147 z póź.zm./

 

Ogłasza II-gi  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy nr 28 w granicach działki nr 38/2 .

 

Przedmiot przetargu

 

1. Położenie nieruchomości         Nowa Bystrzyca Nr 28,

                                                     działki  38/2 (AM 1) o pow. 0,1278 ha

    Księga wieczysta                     brak ( w trakcie zakładania)

2. Właściciel                                Gmina Bystrzyca Kłodzka

3. Przedmiot sprzedaży               nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym w zabudowie wolnostojącej    

    częściowo podpiwniczony , otoczenie korzystne , dostępność komunikacyjna dobra .

    Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 80%.  

    Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości.

4. Przeznaczenie w planie miejscowym   -   brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań

    i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomość oznaczona

     symbolem NB-MRU1 (zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa) .

5. Sprzedaż nieruchomości             przetarg ustny nieograniczony

6. Cena wywoławcza II przetargu wynosi 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

     Wadium -                             6.000,00 zł. (słownie : sześć tysięcy złotych)

     Postąpienie  -      o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej

      niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiąte  złotych (600,00 zł.)

 

                                         

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września  2017r. o godz. 9,00 w siedzibie Urzędu Miasta I Gminy w  Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

- wpłacenie wadium w wysokości  6.000,00  zł. z adnotacją przetarg Nr GGG. 6.II.2017. na konto Urzędu Miasta i Gminy

  Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr 07 9588 0004 9700 0299

  2000 0090 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6.

 

 Wpłaty  należy dokonać do dnia 22 września 2017r, przy czym liczy się termin  faktycznego wpływu w/w  kwoty na konto

  Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny  termin wpływu 22 września 2017r. )

 

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również:

   - okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku

     zaistnienia konieczności jego zwrotu,

  -  złożenia pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami,  przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

  -  przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę  prawną

  -  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli

     drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

     złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego –

     art.37 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U z 1964r.Nr 9 poz.59 z póź.zm.)

 

W dniu przetargu jego  Uczestnicy zobowiązani są posiadać

 a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamości

 b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku

     osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej –  dodatkowo umowę spółki oraz

     stosowne umocowanie do działania  w imieniu spółki(oryginały do okazania ).

     Za  aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u oraz CEIDU)  wygenerowane nie wcześniej niż  1 m-c przed dniem

     przetargu.

 

 

- 2 –

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .

 

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium-najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej ,przed jej podpisaniem .

 

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

 

Koszty umowy notarialnej i sądowe, które określi notariusz  ponosi nabywca nieruchomości.

 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu

i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.    

 

Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1380) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydanie na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w  terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 , 20  tel. 074/ 8117-655, 652 http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne /ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II-gi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy Nr 28 w granicach działki 38/2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.08.2017
Data publikacji:10.08.2017 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż