I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działek nr część 181, 186, część 213 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna

Przetarg Nr 12. 2017                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 01.08.2017r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie :rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości,/Dz.U. z 2014r.  poz.1409/ oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.2147 z póź.. zm.)

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr część 181

o pow. 1,5580ha, 186 o pow. 4,0799ha, część 213 o pow. 0,6980ha stanowiących własność Gminy  Bystrzyca Kłodzka .

Przedmiot przetargu

 

I. Dane dotyczące części działki nr 181

1. Położenie nieruchomości       m. Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna 

2. Numer działki                         część 181

3. Powierzchnia                         1,5580 ha ( RIIIa-1,5580 )

4. Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Zagospodarowanie                 na cele rolne

6. Zbycie nieruchomości             przetarg ustny nieograniczony                                                                                       

7. Przedmiot dzierżawy               nieruchomość niezabudowana 

8. Cena wywoławcza rocznej

   stawki czynszu za dzierżawę

   gruntu  :                                       350,00  zł.

   wysokość wadium       -                 70,00  zł.

   wysokość postąpienia  -                30,00  zł.

 

II. Dane dotyczące działki nr 186

1.Położenie nieruchomości        m. Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna 

2. Numer działki                         186

3. Powierzchnia                         4,0799 ha ( RIIIa-1,2236, RIIb-2,5746, RIVa-0,2817 )

4. Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Zagospodarowanie                 na cele rolne

6. Zbycie nieruchomości             przetarg ustny nieograniczony                                                                                      

7. Przedmiot dzierżawy               nieruchomość niezabudowana 

8. Cena wywoławcza rocznej

   stawki czynszu za dzierżawę

   gruntu  :                                        800,00  zł.

   wysokość wadium       -                160,00  zł.

   wysokość postąpienia  -                 80,00  zł.

 

III. Dane dotyczące części działki nr 213

1.Położenie nieruchomości        m. Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna 

2. Numer działki                         część 213  

3. Powierzchnia                         0,6980 ha ( RIVa-0,6980) 

4. Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Zagospodarowanie                 na cele rolne

6. Zbycie nieruchomości             przetarg ustny nieograniczony                                                                                      

7. Przedmiot dzierżawy               nieruchomość niezabudowana 

8. Cena wywoławcza rocznej

   stawki czynszu za dzierżawę

   gruntu  :                                        150,00  zł.

   wysokość wadium       -                 30,00  zł.

   wysokość postąpienia  -                10,00  zł.

 

 

 

 

 

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2017r. od godz.9,00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w wysokości :

-   działka 181       70,00 zł. 

-   działka 186     160,00 zł.

-   działka 213       30,00 zł.

 

z adnotacją przetarg Nr GGG. 12. 2017 wpłaty należy dokonać do  dnia 15 września 2017r na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej

Nr  07958800049700029920000090 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu . 

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy .

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat  .

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji

i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 74/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działek nr część 181, 186, część 213 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.08.2017
Data publikacji:01.08.2017 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż