wersja do wydruku Ewa Michalska 11.08.2017 10:47

Wykaz nr 39/2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 466 (AM 5) opow. 476m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.08.2017 r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

  1. Wykaz nr  39/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr  466 (AM 5)                       o pow. 476m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy

    ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 11.08.2017 r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 

         pok. 17 lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr    39/2017

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 466 (AM 5) o pow. 476m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum

                                                  działka nr 466 (AM 5) o pow. 476m2

Księga wieczysta - SW1K/00099744/6- nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość niezabudowana, położona w strefie centralnej zabudowy miasta, w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej , jednorodzinnej, usługowej oraz terenów rekreacyjnych. Dostęp komunikacyjny dobry, dojazd z drogi asfaltowej ul. M. Konopnickiej droga utwardzona „trelinką”a następnie drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym. Istnieje możliwość doprowadzenia kanalizacji oraz linii energetycznej. Teren lekko nachylony w kierunku wschodnim, między dwoma grupami garaży zlokalizowane są ruiny starych zabudowań budynków gospodarczych.   

 

3. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi  – 25.000,-zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) + 23% podatek VAT

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: symbol planu A 51 MW

Przeznaczenie podstawowe –zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszcza się lokalizację parkingu.

 

5. Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 

22 września 2017r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

 w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 01 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 39/2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 466 (AM 5) opow. 476m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.08.2017
Data publikacji:11.08.2017 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż