wersja do wydruku Ewa Michalska 11.08.2017 10:46

Wykaz nr 38/2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Dolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/4 (AM -1) o pow. 153m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.08.2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016 r.  poz. 2147z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 38/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Dolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/4 (AM -1) o pow. 153m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. Zapłata za nabywaną nieruchomość nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady      Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zm.

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 11.08.2017 r.

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z   nr 38/2017

 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Dolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/4             (AM -1) o pow. 153m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Długopole Dolne

2. NUMER DZIAŁKI   :          232/4 (AM -1)

3. POWIERZCHNIA:              153m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00086728/4

6. ZBYCIE :                            FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ

                                              WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ –

                                              działki nr 222/1 (AM-1) Długopolu Dolnym

7. ZAGOSPODAROWANIE : brak planu, działka objęta decyzją o warunkach zabudowy.

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   –  6.000,- zł ( sześć tysięcy złotych ) 

                                                                                               + 23% podatek VAT

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

22 września  2017 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 01 września 2017r.

 

 

                                 

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 38/2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Dolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/4 (AM -1) o pow. 153m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.08.2017
Data publikacji:11.08.2017 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż