wersja do wydruku Ewa Michalska 11.08.2017 10:42

Wykaz nr 36/2017 z dnia 11.08.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 16

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.08.2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 36/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8                         w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w  drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady      Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 11.08.2017 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z  nr 36/2017 

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 16 

                                              działka nr 643 (AM 6) o pow. 533m2 – udział 4,71% - 25,10m2

Księga wieczysta – SW1K/00046567/5 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal użytkowy nr 8 położony w budynku mieszkalno-użytkowym,     składający się z: 2-ch sal sprzedaży, przymierzalni, pomieszczenia socjalnego, wc i magazynu na parterze. Łączna powierzchnia 54,00m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu  wynoszącym 4,71%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.             poz. 1892).

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi              –     88.900,- zł       w tym:

                 - cena lokalu użuykowego   -     87.300,- zł

                -  cena udziału gruntu stanowiącego podstawę do wyliczenia opłat z tytułu                

                   użytkowania    wieczystego  -          1.600,-zł

4. Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25 % wartości  udziału gruntu wynosi 400,-zł + podatek VAT 23% i płatna jest przed podpisaniem aktu    notarialnego. 

5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 3% wartości udziału gruntu tj.  48zł + podatek VAT w wysokości 23% (11,04zł). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres  użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku 2018.

        Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. (art. 77 stawy o gospodarce gruntami)

6. Przeznaczenie w planie miejscowym – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej      wielorodzinnej - symbol z planu C 2 U/MW.  

7. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”                                                

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia               22 września 2017 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń              w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 01 września              2017 r.

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 36/2017 z dnia 11.08.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.08.2017
Data publikacji:11.08.2017 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż