KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

 1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej im. Obrońców Warszawy ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 2. Szkoły Podstawowej w Wilkanowie, Wilkanów 138 d

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261),

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,

I) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)  oświadczenie,  że  kandydat  ma  pełną  zdolność do  czynności  prawnych i korzysta  z   pełni   praw  publicznych  -  w  przypadku   osoby  niebędącej nauczycielem, o)  oświadczenie,   że   kandydat   wyraża   zgodę   na   przetwarzanie   danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3.   Oferty należy składać do:  Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pok. nr 1, tel. (74) 8117692 lub 694, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.

 

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  .

O terminie i  miejscu przeprowadzenia  postępowania  konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.    

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 17 maja 2017 r.

                          Burmistrz

                       Bystrzycy Kłodzkiej

                         Renata Surma

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Informację wytworzył:Kornelia Wenc-Szumigalska
Data na dokumencie:17.05.2017
Data publikacji:19.05.2017 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż