Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.)
w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem – wzór zawiadomienia poniżej do pobrania.

 

 

Od dnia  1 września 2012 roku zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty nakazuje traktować dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)

 

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w następującej wysokości:

1)   w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2)   w przypadku nauki zawodu – 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
24 miesiące, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 24 miesiące kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.),

3)   w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,


Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania

     określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia*** – kopie,

2)      w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – dokumenty potwierdzające zatrudnienie tej osoby u pracodawcy przez okres kształcenia pracownika młodocianego *** – kopie,

3)      umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego*** - kopia

4)      w przypadku krótszego okresu kształcenia dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia*** – kopie,

5)      zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego – oryginał albo dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu *** – kopia,

6)      świadectwo pracy młodocianego pracownika w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę *** – kopia,

7)      wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej *** – kopia,

8)      wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311) -druk formularza i instrukcji poniżej do pobrania,

9)      sprawozdania finansowe za okres trzech lat obrotowych, sporządzonych zgodnie
z przepisami o rachunkowości, tj. kserokopie dokumentacji obrazującą kondycję finansową wnioskodawcy (bilanse, rachunek zysków i strat, PIT-y, wykaz zobowiązań) *** - kopie,

10)    zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis *** – kopie – druk oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis poniżej do pobrania,

 

***) kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 1, 2  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 


W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta
i Gminy Bystrzyca Kłodzka nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
(art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Informację wytworzył:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data na dokumencie:01.09.2012
Data publikacji:18.01.2013 09:34