Informacje podstawowe o Urzędzie Miasta i Gminy - wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UMiG Bystrzyca Kłodzka.

 

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

     § 3.1  Urząd Miasta i Gminy  jest jednostką budżetową  gminy.

           2. Burmistrz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

           3. Urząd Miasta i Gminy stanowi aparat pomocniczy rady i burmistrza.

           4. Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy jest miasto Bystrzyca Kłodzka - budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 6,  Ratusz - Plac Wolności 1,  Mały Rynek 2/1 oraz Plac Wolności 3-4

      § 4. Urząd realizuje zadania gminy:

         1) własne - określane ustawami, statutem gminy i uchwałami rady miejskiej;

         2) zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów powszechnie 

         obowiązujących;

         3) wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

         4) powierzone w drodze porozumień komunalnych, które nie zostały powierzone innym gminnym

        jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie

        umów.

     § 5. 1. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

            1) praworządności,

            2) służebności wobec społecznośći lokalnej,

            3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

            4) jednoosobowego kierownictwa,

            5) kontroli zarządczej,

            6) kontroli wewnętrznej,

            7) podziału zadań,

            8) wzajemnego współdziałania,

            9) podnoszenia jakości świadczonych usług.

     2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba,    że przepisy szczególne stanowią inaczej.

     3. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji czynności   kancelaryjnych  i instrukcji archiwalnej oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:04.01.2019 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.01.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:08.07.2019 10:28