Bystrzyca Kłodzka, dnia 22.09.2020 r.

RGŻ.6220.16.3.2020

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

zawiadamiam

że w dniu 22.09.2020 r. na wniosek: Pana Dariusza Ryszarda Fengera - Energy Group DRF Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa - pełnomocnika KRD Global Group Sp. z o.o., 00-819 Warszawa, ul. Złota 61 lok.101 zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji paneli fotowoltaicznych „Stara Bystrzyca PV” o mocy 5MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w miejscowości Stara Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, na dz. ewid. nr 320/2 i cz. dz. ewid. nr 313/2”.

Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz PGW WP Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie celem wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8113731).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 30.09.2020 r.

Sekretarz Gminy

Tadeusz Zieliński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji paneli fotowoltaicznych „Stara Bystrzyca PV” o mocy 5MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w miejscowości Stara Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, na dz. ewid. nr 320/2 i cz. dz. ewid. nr 313/2”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:30.09.2020 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:30.09.2020 13:42