ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie dostaw/ usług /robót budowlanych(*) 

 

  1. Zamawiający:

Gmina Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

 

Osoba do kontaktu: Ewa Koczergo – Kierownik Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej,  tel. 74 8117 673, turystyka@bystrzycakłodzka.pl

 

  1. Przedmiot  zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania, pn.: Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz   z zagospodarowaniem terenu”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą oraz wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

 

W zakres prowadzenia nadzoru konserwatorskiego wchodzą roboty budowlane i prace konserwatorskie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, w ramach dwóch projektów.

 

1.1 Zakres robót w ramach projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe – wspólna droga do wiedzy” obejmuje:

1) rewaloryzację wnętrza kruchty kaplicy oraz prace konserwatorskie barokowej kolumny Maryjnej i figury ukrzyżowania, w tym:

a) rewaloryzacja kruchty: remont drewnianego stropu, wykonanie izolacji poziomej stropu, wykonanie tynków wewnętrznych, prace konserwatorskie w obrębie wewnętrznych blend okiennych i drzwiowych,

b) prace konserwatorskie barokowej kolumny Maryjnej,

c) prace konserwatorskie figury ukrzyżowania, w tym m.in.: czyszczenie, dezynfekcja,  uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja.

 

1.2. Zakres robót w ramach projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe nas łączy” obejmuje:

1) remont i rewaloryzację elewacji kruchty kaplicy, remont muru oporowego na skarpie oraz utwardzenie placu przed głównym wejściem, w obrębie rzeźb, wykonanie chodnika   w kierunku wejścia do kaplicy, w tym:

a) wykonanie chodnika z klinkieru drogowego - 40m2 w kierunku wejścia do kaplicy,

b) remont kamiennego muru oporowego, w tym: karczowanie samosiejek, oczyszczenie lica  i korony muru, uzupełnienie ubytków,  wykonanie balustrady ochronnej, odwodnienie,

c) remont i rewaloryzację elewacji kruchty kaplicy: skucie tynków, wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie blend po otworach okiennych i drzwiowych kruchty, malowanie tynków, spajanie kruchty z nawą główną.

 

2. Zakres rzeczowy i obowiązki nadzoru konserwatorskiego

1) kontrolowanie zgodności prac konserwatorskich z kosztorysem ofertowym,  programem prac konserwatorskich i wydanym pozwoleniem konserwatorskim, uzgodnionym projektem budowlanym i sztuką konserwatorską,

2) uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą ewentualnych prac dodatkowych lub zamiennych oraz ich rozliczenia, sprawdzanie i odbiór robót – prac konserwatorskich,

3) udział w naradach koordynacyjnych i konserwatorskich oraz naradach roboczych na budowie bez prawa podejmowania decyzji wiążących się ze skutkami finansowymi,

4) sprawdzenie kosztorysów po wykonaniu robót, sprawozdanie kompletności operatu powykonawczego,

5) realizacja praw i obowiązków wynikających z art. 26 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609),

6) obsługa okresu gwarancyjnego i rękojmi, bieżąca współpraca z Inwestorem na etapie realizacji zadania, wykonywanie innych czynności o ile przepisy prawa budowlanego lub ustawy o ochronie zabytków nakładają obowiązek ich wykonania w ramach nadzoru nad wykonawstwem zadania,

7) rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkań w ramach bieżących potrzeb lub w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania,

8) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji prac konserwatorskich,

9) podejmowanie wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących zagadnień konserwatorskich w trakcie prac,

10) nadzór nad treścią merytoryczną opracowań historycznych i dokumentacji konserwatorskiej, weryfikacja i odbiór dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich,

11) w przypadku wyniknięcia po zakończeniu przedmiotu umowy kwestii spornych dotyczących zagadnień konserwatorskich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prac konserwatorskich, Inspektor nadzoru konserwatorskiego zobowiązany jest do uczestnictwa  w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę prac konserwatorskich gwarancji i rękojmi,

12) pozostałe obowiązki: - wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania nie wymienione powyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji zadania Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, pod kątem poprawności realizacji prac konserwatorskich.

3. Prace konserwatorskie i roboty budowlane realizowane będą w Bystrzycy Kłodzkiej na obiektach wpisanych do rejestru zabytków pod numerami:

1) kaplica św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej - Decyzja nr A/3648/1968 z dnia 22.12.1971r.

2) statua Maryjna zlokalizowana przed kaplicą p.w. św. Floriana – Decyzja nr 1085/504                        w poz. 19 z dnia 10.06.1983 r.,

zlokalizowanych na dz. nr 175 oraz 173, 174, 176 AM – 2, obręb 0003 Zacisze, które należy wykonać zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ww. dokumentacją.

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

1. Od dnia podpisania umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,  a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

2. Planowany termin zakończenia robót dla zadania „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu” - 25.10.2021 r.

 

  1. Kryterium oceny ofert:

Cena – waga 100 %

Oferowana cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest cena ryczałtową.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” lub innym druku z zachowaniem elementów zawartych w druku „FORMULARZ OFERTOWY”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. Oferty sporządzone w innej formie niż wskazana powyżej oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oferowanej usługi. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

Oferent podając w ofercie cenę ofertową, uwzględnia wszystkie zobowiązania i obejmuje
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 

Nadesłanie oferty oznacza akceptację przez Oferenta warunków niniejszego zapytania.

 

  1. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:

1) Ofertę   należy   przesłać na adres poczty elektronicznej: turystyka@bystrzycaklodzka.pl

Termin złożenia oferty do: 29.09.2020 r.

 

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

7.1. Uprawnieni do złożenia oferty.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz udokumentują uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich, określone w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich  i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 2004 r. Nr 150 poz. 1579),

2)  spełniają wymogi określone w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).

 

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

7.3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.

7.4. Płatność końcowa za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu odbioru końcowego robót realizowanych w ramach zadania „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót bez usterek i wad.  Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, na konto Zleceniobiorcy, w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN.

7.5.  Po wyborze Oferty, wyłoniony Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu:

1)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu pełnionej funkcji,

  1. dokument potwierdzający, że Inspektor nadzoru konserwatorskiego posiada wymaganą praktykę przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Kserokopie tych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

 

8. Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

 

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – wzór umowy.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WTiKF.271.18.2020 - zo
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Data publikacji:04.09.2020 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Koczergo
Data na dokumencie:04.09.2020
Informację aktualizował:Ewa Koczergo
Data aktualizacji:04.09.2020 12:47