Bystrzyca Kłodzka, dnia 31.08.2020 r.

RGŻ.6220.14.5.2020

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 60 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ),

 

zawiadamiam strony postępowania,

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Wydobywaniu kopaliny – wód leczniczych – otworami wiertniczymi Hanna 1, Hanna 2, Hanna 3, Hanna 4, Kazimierz 1, Kazimierz 2 w Starej Łomnicy”, (działki nr 1080, 1175/2 obręb Stara Łomnica).

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dowodowymi, w tym opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewnii w Nysie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku strony mogą zapoznawać się, składać wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8113731) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, oraz tablicach ogłoszeń we wsi Stara Łomnica.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 03.09.2020 r.

 

Sekretarz Gminy

Tadeusz Zieliński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Wydobywaniu kopaliny – wód leczniczych – otworami wiertniczymi Hanna 1, Hanna 2, Hanna 3, Hanna 4, Kazimierz 1, Kazimierz 2 w Starej Łomnicy”, (działki nr 1080, 1175/2 obręb Stara Łomnica).
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:03.09.2020 08:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:03.09.2020 08:09