Bystrzyca Kłodzka, dnia 02.09.2020 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

    Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 65 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 26/2020 z dnia 02 września 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu  w granicach działki nr 11/3 (AM 2) o pow. 1218m2  w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz  stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  na okres 21 dni  na tablicy  ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 02 września 2020 r. 

 

4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                    pok. 304 lub  telefonicznie pod numerem  74/ 8 117 653 .

 

 

 

 

 

 


W Y K A Z  nr  26/2020

 

   w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/3 (AM 2 ) o pow. 1218m2  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości –  Międzygórze 

                                                  działka nr 11/3 (AM 2)  o pow. 1218m2

    Księga wieczysta  -  SW1K/00046219/1 obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów dotyczących   obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży     -   nieruchomość niezabudowana

 

3. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi –  42.000,- zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych ) + 23% podatek VAT

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego   Międzygórza obszar „h” zatwierdzonym Uchwałą Nr X/122/11 Rady Miejskiej w   Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 27.05.2011r. oznaczona jest  symbolem planu hMT10 - przeznaczenie w planie: tereny zabudowy mieszkaniowo-  pensjonatowej z zielenią towarzyszącą;

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie inwestycji w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z póź.zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,    jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              14 października   2020r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 02 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 23 września  2020 r.

 

 

 

EM/EM

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 26/2020 z dnia 02 września 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/3 (AM 2) o pow. 1218m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:02.09.2020 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.09.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:02.09.2020 11:42