Bystrzyca Kłodzka, dnia 10.08. 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

 

1.  Wykaz nr 23/2020  z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego  w budynku   mieszkalnym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 32 wraz z  ułamkową  częścią działki  przynależnej do lokalu w drodze   bezprzetargowej   na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  10.08.2020 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 


W Y K A Z    nr  23/2020

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 32 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 32

                       działka nr 989 (AM 7) o pow. 261m2 – udział  9,77% - 25,79m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00050246/0

   Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi    prawami rzeczowymi,  jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym składający się z: pokoju z aneksem kuchennym (16,60m2) na I piętrze,  komórki gospodarczej nr 2 (6,90m2) na parterze, strychu nr 3 (12,20m2). Łączna powierzchnia  35,70m2 wraz z udziałem w częściach   wspólnych  budynku  i  prawie   własności gruntu   wynoszącym 9,77% .

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu  wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca  1994 r. o własności lokali (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 poz. 532 z póź.zm.)

 

  3. Cena nieruchomości  wynosi  -    25.500,- zł

 

 4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa   - symbol z planu C77MW/U.

               

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              21 września   2020 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 31 sierpnia   2020 r.

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 23/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 32 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:10.08.2020 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.08.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:01.10.2020 13:00