Bystrzyca Kłodzka, dnia 03.08. 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

 

1.  Wykaz nr 21/2020  z dnia  03 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze   bezprzetargowej   lokalu niemieszkalnego nr 5  położonego  w budynku   mieszkalno-użytkowym w Wilkanowie 136 wraz z ułamkową  częścią działki na realizację urządzeń infrastruktury technicznej tj. kotłowni.  

 

2. Zapłata za nabywany lokal  użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  03.08.2020 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z    nr  21/2020

 

   w sprawie sprzedaży w drodze   bezprzetargowej   lokalu niemieszkalnego nr 5  położonego  w budynku   mieszkalno-użytkowym w Wilkanowie 136 wraz z ułamkową  częścią działki na realizację urządzeń infrastruktury technicznej tj. kotłowni. 

 

1. Położenie nieruchomości –  Wilkanów 136       

                       działka nr 314/1 (AM 2) o pow. 598m2 – udział  13,0% - 77,74m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00076730/8

   Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi    prawami rzeczowymi,  jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal niemieszkalny nr 5  położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z kotłowni i pomieszczenia gospodarczego na parterze. Łączna powierzchnia  22,60m2 wraz z udziałem w częściach   wspólnych  budynku  i  prawie   własności gruntu   wynoszącym 13,0%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu  wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca  1994 r. o własności lokali (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 poz. 532 z póź.zm.)

 

  3. Cena nieruchomości  wynosi  -    7.500,- zł

 

 4.Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków     zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą Nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013 r. – teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej– symbol WL-MRU1.

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową w Wilkanowie 136,  w której  nastąpiło wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych celem  realizacji urządzeń infrastruktury technicznej tj. kotłowni.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              14 września   2020 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 24 sierpnia   2020 r.

 

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 21/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Wilkanowie 136 wraz z ułamkową częścią działki na realizację urządzeń infrastruktury technicznej tj. kotłowni
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:03.08.2020 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.08.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:03.08.2020 12:48