Bystrzyca Kłodzka, dnia 03.08. 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

 

1.  Wykaz nr 16/2020  z dnia  03 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego  w budynku   mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 2   wraz z  ułamkową  częścią działki  przynależnej do lokalu w drodze   bezprzetargowej   na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  03.08.2020 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z    nr  16/2020

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4  w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana Okrzei 2    

                       działka nr 644 (AM 6) o pow. 549m2 – udział  4,90% - 26,90m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00069528/7

   Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi    prawami rzeczowymi,  jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalno-użytkowym         składający się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc (48,80m2) na II piętrze, piwnicy  (7,00m2). Łączna powierzchnia  55,80m2 wraz z udziałem w częściach   wspólnych  budynku  i  prawie   własności gruntu   wynoszącym 4,90% .

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu  wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca  1994 r. o własności lokali (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 poz. 532 z póź.zm.)

 

  3. Cena nieruchomości  wynosi  -    89.000,- zł

 

 4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa                         i mieszkaniowa wielorodzinna - symbol z planu C2U/MW.

               

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z póź.zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              14 września   2020 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 24 sierpnia   2020 r.

 

 

 

EM/EM

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 16/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:03.08.2020 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.08.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:03.08.2020 12:42