Ewa Michalska 02.03.2020 13:22 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 03.02.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz. 65)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 10/2020 z dnia 02.03.2020r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady

     Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 02.03.2020 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok.3047, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 


 


W Y K A Z    nr  10/2020

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Henryka Sienkiewicza 1

          działka nr 553 (AM 6) obr. Centrum  o pow.355m2 – udział 6,95% - 24,67m2

 Księga wieczysta   SW1K/00047709/0 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z: 2-ch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, kuchni z aneksem łazienkowym (34,70m2) na II piętrze,  pomieszczenia gospodarczego nr 114 (9,30m2) na parterze.

    Łączna powierzchnia 44,00m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie

    współwłasności gruntu wynoszącym 6,95%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity         Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    29.000,-   zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:  usługi centrotwórcze i zabudowa mieszkaniowa      

                                                                 wielorodzinna, usługi inne  -  symbol z planu B27 U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 65), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              14 kwietnia 2020r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 02 marca 2020. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 23 marca  2020r.

 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 10/2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:02.03.2020 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.03.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:12.03.2020 14:15