Ewa Michalska 11.02.2020 12:52 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.02.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz. 65)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  9/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Starej Łomnicy 66 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  11.02.2020 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 


 


W Y K A Z  nr  9/2020

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Starej Łomnicy 66 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

 

1.Położenie nieruchomości – Stara Łomnica 66  

                                       działka nr 213 (AM 1) o pow.900m2 – udział 14,90% - 134,10m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00064750/7

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 2  położony w budynku mieszkalno-użytkowym składający się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju (61,15m2) na I piętrze, piwnicy nr 8 )14,90mn2) na I poziomie piwnic. Łączna powierzchnia 76,05m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie     współwłasności gruntu wynoszącym 14,90%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 737).

 

3. Cena nieruchomości wynosi-  103.000,- zł

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– brak planu, w studium teren zabudowy  mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej - symbol SŁ-MRU1..

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 65), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              24 marca 2020r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11 lutego  2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 03 marca  2020 r.

 

 

 

EM/EM

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 9/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Starej Łomnicy 66 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:11.02.2020 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.02.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:11.02.2020 12:52