Ewa Michalska 27.01.2020 09:26 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.01.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 4/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 27.01.2020r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. urzędu  pok.304, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653

 

EM/EM


 

W Y K A Z   nr  4/2020

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 8  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Długopole Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 

    działka nr 83 (AM 2) o pow. 958m2 – udział 14,30 % - 137,00m2

                                               Księga wieczysta – SW1K/00031571/8

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży -lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym składający się z: pokoju, kuchni, wc (25,90m2), (0,90m2) na I piętrze, pokoju (9,37m2) na poddaszu, 2-ch strychów nr 201 i 203 (10,47m2), pomieszczenia gospodarczego nr 016 (2,34m2) w budynku gospodarczym nr 2 na posesji. Łączna powierzchnia 51,22m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych  budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym  14,30%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 737).

 

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    34.000,-zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym :– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

                                                                            – symbol z planu 20MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 65), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              09 marca 2020r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 17 lutego 2020 r.

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 4/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:27.01.2020 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:27.01.2020 09:26