Ewa Michalska 27.01.2020 09:21 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 27.01.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa                3-3A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź. zmianami).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 27.01.2020 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

EM/EM


W Y K A Z    nr  2/2020

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym  w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 3-3A wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Ludwika Zamenhofa 3-3A

                           działka nr 1302/2 (AM 8) o pow. 647m2 – udział 14,21% - 91,94m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00054482/4

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym składający się :    pokoju, kuchni (60,55m2) na parterze oraz 2-ch piwnic nr P-2, P-4 (75,20m2). Łączna powierzchnia 135,75m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 14,21%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    56.000,-  zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  i usługowa  - symbol z planu D18 MW/U

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 65), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              09 marca 2020r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 17 lutego 2020 r.

 

 

 

EM/EM

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 3-3A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:27.01.2020 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2020
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:27.01.2020 09:21